Konferencija, skirta Tarmių metams

2013 10 21

Tarmių gyvastis ir įtaka šiaurrytinei aukštaičių šnektai:
tarmių analizė, dabartinė situacija ir šnektos metamorfozės

2013.10.03

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadovė:
Kas laukia tarmių XXI amžiuje?

Dr. Violeta Meiliūnaitė,  Lietuvių kalbos instituto mokslinė sekretorė:
Aukštaitijos patarmių gyvybingumas. Kaip jį išmatuoti?

Jolita Steponaitienė, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro direktorė:
Rankraštinio paveldo, kaip tarmių šaltinio, surinkimo ir išsaugojimo problemos.

Alma Masevičienė, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos išteklių formavimo ir vystymo centro Retų knygų ir rankraščių skyriaus redaktorė:
Asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazės kūrimas – Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo projekto rezultatai.

Dr. Zita Virginija Šimėnaitė, Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro vadovė;
Dr. Gertrūda Naktinienė, Lietuvių kalbos instituto Leksikografijos centro vyresnioji  mokslo darbuotoja:
Kazimieras Būga: šnektos Lietuvių kalbos žodyno sąsiuviniuose ir tomuose.

Doc. dr. Regina Rinkauskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentė:
Rytų aukštaičių šiaurinė dalis: patarmės kitimai.