Skaitymas – IT – Kūryba


   Tarptautinis skaitymo skatinimo projektas Zarasų viešojoje bibliotekoje ir Latgalės centrinėje bibliotekoje (Daugpilis, Latvija).


Projektas:
   „Skaitymo skatinimas panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą (Zarasai – Daugpilis)“, Nr.  LLIV-353, trumpas projekto pavadinimas –  „Skaitymas – IT – Kūryba“  (anglų kalba: „Reading promotion ideas through information technologies and creative activity (Zarasai – Daugvapils)“; „Reading – IT – Creation“).
   Projektas parengtas pagal 4-ą kvietimą teikti projektų paraiškas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai pagal 2007–2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. II prioritetas – patraukli gyvenamoji aplinka ir darni bendruomenė, 3 paramos priemonė – Darnios bendruomenės kūrimas (maži projektai). Programa dengia iki 85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.


Tikslas:
   Populiarinti skaitymą, kaip vieną iš aktyvios ir tvarios visuomenės bruožų, panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą. Vystyti  tarpkultūrinius ryšius ir bendradarbiavimą abipus sienų per bibliotekas ir vietos jaunimą.


Uždaviniai:
   1. Skatinti vaikų ir jaunuolių (12–17 m.) skaitymą bei pakelti jo su tuo susijusius rodiklius (skaitymo 4–6% ir lankomumo 6–8%) Zarasų viešojoje ir Latgalės centrinėje bibliotekose, sukuriant  patrauklią skaitymo aplinką bei kūrybos erdvę-bazę, panaudojant informacines technologijas (elektroninė knyga ir elektroninės paslaugos), grupinius kūrybinius fotografijos, vaizdo, teatro užsiėmimus, pažintines išvykas, literatūrinius–muzikinius renginius.
   2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą ir kitus su skaitymu susijusius įgūdžius didinant bibliotekos darbuotojų kompetencijas ir skatinant neformalų vaikų ugdymą bibliotekoje bei vystant tarpkultūrinius ryšius ir bendradarbiavimą abipus sienų.

   
Numatomos veiklos:
   pramoginis projekto pristatymo renginys „Skaityk kiTAIP“ jaunimui Zarasuose; 3 dienų kūrybinė stovykla jaunimui Zarasuose su informacinėmis technologijomis (grupiniai užsiėmimai su profesionaliais lektoriais iš Lietuvos ir Latvijos); 3 dienų scenos meno dirbtuvė jaunimui Daugpilyje (grupiniai užsiėmimai su  profesionaliais lektoriais iš Lietuvos ir Latvijos); Zarasuose ir Daugpilyje organizuojami 2 literatūros–muzikos renginiai (kaimyninių šalių jaunųjų rašytojų kūryba ir profesionali gyva muzika); 4 seminarai bibliotekų darbuotojų kompetencijoms kelti darbo su vaikais ir jaunimu srityje bei dalijimasis gerąja patirtimi.


Projekto poveikis:
   projekto metu vykdomos veiklos (kūrybinės stovyklos vaikams ir jaunuoliams bei seminarai bibliotekininkams) – nemokamos, todėl bus užtikrinta socialinė lygybė ir prieinamumas. Projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos ne tik projekto veiklose dalyvaujančius, bet ir Zarasų viešosios ir Latgalės centrinės bibliotekos lankytojus. Įrengta kūrybos erdvė su informacinėmis technologijomis, įsigytos elektroninės knygos ir jų skaitytuvai, meno albumai bus laisvai prieinami bibliotekų lankytojams. Taigi įsigytos priemonės suteiks galimybę pagerinti bibliotekų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą.


Vadovaujantysis partneris:
   Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka (Lietuva), www.zarasubiblioteka.lt (projekto vadovė Danutė Karlienė, Zarasų viešosios bibliotekos direktorė, tel. 37038552279, el. p. info@zarasubiblioteka.lt).


Projekto partneris:
   Latgalės centrinė biblioteka (Daugpilio miestas, Latvija), www.lcb.lv (projekto vadovė Dzidra Stupāne, tel. 37165476341, el. p. stupane@lcb.lv).


Projekto trukmė:
   18 mėnesių (2012 m. balandžio 2 d. – 2013 m. spali 2 d.).


Bendras projekto biudžetas:
   132 752,51 € (458 367,86 Lt), Zarasų viešajai bibliotekai skiriama suma –  77 996,84 € (269 307,48 Lt).


Projekto tikslinė grupė:
   vaikai ir jaunuoliai (12-17 m.) iš Zarasų ir Daugpilio bei bibliotekų darbuotojai.


Daugiau informacijos apie 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą rasite http://www.latlit.eu.

Skaitymas - IT - Kūryba